Algemene voorwaarden WIJ ZIJN RODA JC.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website, inclusief alle diensten/producten (van derden) die via of namens WIJ ZIJN RODA JC.nl (WZRJC) verkocht worden. Naast de algemene voorwaarden die bij sommige producten aangevuld zijn met een aanvullende voorwaarden (van derden) zijn ook de regels en richtlijnen voor WIJ ZIJN RODA JC.nl van toepassing op WZRJC.


Definities

Website — Het geheel van webpagina's, databases, services, diensten en door WIJ ZIJN RODA JC.nl geplaatste content op zowel het hoofddomein (www.wijzijnrodajc.nl) als sub domeinen en aanverwante domeinen

Account — Het gratis lidmaatschap waarmee een Lid toegang heeft tot extra onderdelen ten opzichte van een Bezoeker

Lid — Een natuurlijk persoon dat een Account heeft op de Website

Bezoeker — Een natuurlijk persoon zonder een Account op de Website

Content — Alle via de Website toegankelijke gegevens en bestanden van WIJ ZIJN RODA JC.nl of de Leden zoals bijvoorbeeld berichten, moderatie, advertenties, video- en geluidsfragmenten en foto's.

Gebruiksvoorwaarden — De combinatie van onze Algemene Voorwaarden, Aanvullende Voorwaarden en de regels en richtlijnen voor WIJ ZIJN RODA JC.nl.

Aanvullende Voorwaarden — Extra voorwaarden die van toepassing zijn op een dienst/abonnement/service of een product. Deze extra voorwaarden kunnen zowel afkomstig zijn van WIJ ZIJN RODA JC.nl als van een derde.


1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle accounts, overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen WZRJC en het Lid en op ieder gebruik van de Website door het Lid. Bij grote of impact hebbende wijzigingen zal WZRJC dit altijd extra onder de aandacht brengen.

1.1. WZRJC mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Het Lid wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op de Website de Gebruiksvoorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien het Lid ook na wijziging van de Gebruiksvoorwaarden gebruik blijft maken van de Website, wordt hij geacht de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

1.2. Indien het Lid via WZRJC een betaald abonnement afsluit of een product/dienst koopt (van een derde), kunnen daarop (meerdere) aanvullende voorwaarden van toepassing. Er zal ten alle tijden een verwijzing staan naar de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op het abonnement/ de dienst of de product(en)

1.3. Ingeval van tegenstrijdigheid binnen de aanvullende voorwaarden en/of regels en richtlijnen voor WIJ ZIJN RODA JC.nl zijn onze algemene voorwaarden altijd leidend.


2 Rechten en verplichtingen van WZRJC

2.1. WZRJC zal zich inspannen om de Website ter beschikking te stellen aan het Lid. WZRJC garandeert niet dat de Website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

2.2. WZRJC garandeert niet dat de Website vrij is van fouten, gebreken en malware of dat de Website actueel, compleet of accuraat is.

2.3. WZRJC is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van andere Leden. De Content van Leden of andere derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Leden of derden en WZRJC is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.


3 Opheffen Account

3.1. Het Lid kan zijn Account laten opheffen indien hij niet langer van de Website gebruik wenst te maken. Het Lid dient dit per e-mail aan WZRJC (info@wijzijnrodajc.nl) kenbaar te maken onder opgave van zijn Inloggegevens.

3.2. Door het Lid geplaatste Content kan bij de opheffing van het Account niet worden verwijderd. WZRJC zal de aan het Account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren zodat de Content niet langer naar het Lid herleidbaar zijn.

3.3. WZRJC heeft het recht het Account van het Lid op te heffen indien het Lid gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn Inloggegevens.

3.4. WZRJC is niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van het Lid in verband met het opheffen van een Account op welke reden dan ook.


4 Overmacht

4.1. WZRJC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door WZRJC ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.


Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft het Lid het recht om zijn Account te beëindigen zonder dat WZRJC tot restitutie van eventueel betaalde gelden, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade is gehouden


Laatste update: 09-03-2021 18:45